برنامه ها

برنامه حمایت

برنامه حمايت، یکی از پنج برنامۀ کانون برای رسیدن به اهداف است.اين برنامه با اهداف زير اجرا مي شود:•    ارتقاي کرامت انساني و شان اجتماعي پيشکسوتان صحنه هاي خون و…

برنامه حفظ یاد

برنامه دیدار، یکی از پنج برنامۀ کانون برای رسیدن به اهداف است.اين برنامه با اهداف زير اجرا مي شود:1.    جمع آوری و حفظ اسناد ، مدارک و آثار به جا…

برنامه ادامه راه

برنامه ادامه راه، یکی از پنج برنامۀ کانون برای رسیدن به اهداف است. اين برنامه با اهداف زير اجرا مي شود:1.    ادامه ی راه ایثارگری و جوانمری و نیز پیشتاز…

برنامه دیدار

برنامه دیدار، یکی از پنج برنامۀ کانون برای رسیدن به اهداف است.اين برنامه با اهداف زير اجرا مي شود:1.    حفظ انسجام و صمیمیت گروهی با تکیه بر پایه آشنایی با…
فهرست